වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් දින 04ක් සුරාසැල් වැසේ

වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් දිවයිනේ සියලු සුරාසැල් දින 4 ක් වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන 17, 18, 19 සහ 20 වෙනි දිනවල දී සියලු සුරා සැල් වසා සැල් වසා තැබෙනු ඇති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.