තෙවන රන්දෝලි පෙරහර

3rd Randoli Perahera LIVE | තෙවන රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය

3rd Randoli Perahera LIVE | තෙවන රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය#kandyesalaperahera #kandyesalaperahera2019

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, August 12, 2019

3rd Randoli Perahera LIVE | තෙවන රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය

3rd Randoli Perahera LIVE | තෙවන රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය#kandyesalaperahera #kandyesalaperahera2019

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, August 12, 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.