වවුනියාවේ ජලාශවල ජල මට්ටම පහත වැටීම නිසා ජල සැපයුම සීමා කෙරේ

වවුනියාවේ වැසියන්ට පානීය ජලය සපයන ජලාශ වල ජල මට්ටම පහත වැටීම නිසා අද (11) සිට වවුනියාවේ වැසියන්ට පානීය ජලය සැපයීම දිනකට පැය 9 කින් අඩු කොට තිබේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේදනයට වවුනියාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට පෙරවරු 5 සිට උදෑසන 9 දක්වාත් පස්වරු 4 සිට රාත්‍රී 9 දක්වාත් ජලය සැපයීම අත්හිටවනු ලැබේ.

මේ අනුව වවුනියාවේ තේක්කවත්ත, වයිරවපුලියන්කුලම, වවුනියාව නගරය, මඩුකන්ද, අම්බලන්ගොඩැල්ල, රම්බෙයිකුලම, මදවයිත්තකුලම, තෝනිගල්, කෝවිල්කුලම්, ඉලුප්පෙයිකුලම් යන පළාත් වලට පැය 9ක කාලයක් ජලය  සැපයීම නතර කොට තිබේ.

වවුනියාවේ ජලාශ වලට ප්‍රමාණවත් ජල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන තුරු මේ ජල කප්පාදුව සිදුවන බවද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැණුම් දී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.