රාවනා ඇල්ල වෙනස්වීමට ගතවන කාලය (Video)

රාවනා ඇල්ල වෙනස්වීමට ගතවන කාලය !!! 😲😲😲මේ දිනවල දිය ඇලි වල දිය නාන්නේ ප්‍රවේශමෙන්..... දර්ශන අයිතිය - පියුමාල් නිලන්ත

Posted by මහා වෙදමහත්තයා Maha Wedhamahaththaya on Monday, 23 September 2019

රාවනා ඇල්ල වෙනස්වීමට ගතවන කාලය !!! 😲😲😲මේ දිනවල දිය ඇලි වල දිය නාන්නේ ප්‍රවේශමෙන්….. දර්ශන අයිතිය – පියුමාල් නිලන්ත

Posted by මහා වෙදමහත්තයා Maha Wedhamahaththaya on Monday, 23 September 2019

උපුටා ගැනීමකි

Leave A Reply

Your email address will not be published.