වහාම සේවයට වාර්තා කරන්නැයි දුම්රිය සේවකයින්ට දැනුම්දීමක්

වර්ජනයේ නිරත සියලු සියලුම දුම්රිය සේවකයින්ට වහාම සේවයට වාර්තා කරන්නැයි දැනුම්දීමක් කර තිබේ.

ඒ ඔවුන්ගේ නිවාඩු සියල්ල අවලංගු කර ඇති බැවිනි.

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.