ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා ප්‍රණාම උළෙල (Photos)

ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා ප්‍රණාම උළෙල අද (04) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්වුණා.

ඒ , අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.