ජනාධිපතිවරණයේ ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකාව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට බාර දෙයි

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද පත්‍රිකා ආදර්ශය රජයේ මුද්‍රණාලායාධිපති විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත බාර දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

අසාමාන්‍ය දිගකින් යුතු ඡන්ද පත්‍රිකාවක් හේතු කොට ගෙන සහ අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යව වැඩි වීම නිසා එක් මධ්‍යස්ථානයකට පත් කළ හැකි ඡන්ද පොළ නියෝජිතයන් 70 ගණන් කිරීමේ නියෝජිතයන් සංඛ්‍යාව 175 දක්වා හළ යෑම නිසා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් ගැනීමට සිදුවන බව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනය මෙසේ ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.