පාර්ලිමේන්තු අංගනයේ කොටසක් දියවන්නාවට කඩා වැටෙයි

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටි භූමියේ කොටසක් කඩා වැටීමට ලක්ව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටි බෝධීන් වහන්සේ අභියස අංගනයේ අඩි 20 ක කොටසක් දියවන්නා ජලාශයට කඩා වැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට මන්ත්‍රීවරුන් පිවිසෙන මාර්ගය ආසන්නයේ කොටසක් මෙලෙස කඩා වැටීමට ලක්ව තිබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.