අසත්‍ය කරුණු ඇතුළත් ලිපියක් යැවූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කෙරේ

අසත්‍ය කරුණු ඇතුළත් ලිපියක් යැවූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.