මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය විම් 32ක්

මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් වු දින සිට මේ දක්වා කිසිදු මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිද්ධින් වාර්තා නොවු බවත්, එය ඉතා සාධනීය තත්ත්වයක් බවත්, පැෆරල් ආයතනයේ විධායක අධක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා අද (09) ප්‍රකාශ කළේ ය.

කෙසේ වුව ද මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය විම් සම්බන්ධයෙන් සිද්ධින් 32ක් වාර්තා වී තිබේ.

මෙහිදි ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනවලට රැකියා ලබා දිමේ සිද්ධින් 20ක් පමණ වාර්තා වන බවත් බඩු බෙදා දිම් මෙන් ම නිති විරෝධි ප්‍රචාරක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සිද්ධීන් 04ක් පමණ වාර්තා වි තිබෙන බවත් රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.