පුදුකුඩීඉරිප්පුවලින් මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවෙයි (Photos)

මුලතිව් පුදුකුඩීඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ වැසියෙකු පස් ගැනීම සදහා වළක් කපමින් සිටි අවස්ථාවේදී එම වළෙන් ඊයේ (20) මිනිස් අස්ථි කොටස් හමු වී තිබේ.

ඔහු වහාම මේ පිළිබදව පොලීසිය දැණුවත් කොට තිබේ.

මුලතිව් පුදුකුඩීඉරිප්පු පොලීසිය පැමිණ එම ස්ථානය ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත් කොට තිබේ.

මේ පිළිබදව මුලතිව් අධිකරණය දැණුවත් කොට මිනිස් අස්ථි කොටස් හමු වු ස්ථානය කැණීම් කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම සදහා මුලතිව් පුදුකුඩීඉරිප්පු පොලීසිය පියවර ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.