ජනාධිපතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි 3214ක් දක්වා ඉහළට

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 3214ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිද්ධීන් සම්බන්ධ පැමිණිලි 25ක්ද ඒ අතරවන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.