අයාලේ යන ගවයින් අල්ලා නගර සභාවේ ගාල් කරයි

වවුනියාව නගර සභාව විසින් නගරයේ අයාලේ යමින් සිටි ගවයින් 127 දෙනෙකු අල්ලා අද(13) උදෑසන
නගර සභාවේ ගාල් කොට තිබේ.

මේ ගවයින්ගේ යොදා ඇති කුරි සලකුණු අනුව හා මහජනයාගේ සහය මත ගවයින්ගේ අයිතිකරුවන්
හදුණා ගැනීමට නගර සභා නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

මාසයක කාලයක සිට ගවයින් අයාලේ නොයවන ලෙස වවුනියාවේ වැසියන්ට නගර සභාව විසින් කළින් දැණුවත් කොට තිබූ නිසා මේ ගවයින් රැගෙන යාමට පැමිණෙන ගවයින් අයිතිකරුවන්ගෙන් දඩ මුදලක් අයකොට ගවයින් ආපසු ලබා දෙන බව වවුනියා නගර සභා නිලධාරීන් කියා සිටිති.

අයිතිකරුවන් පැමිණන තුරු නගර සභාවේ සේවකයින් අල්ලාගත් ගවයින්ට කෑම හා ජලය සපයා දෙමින් සිටිති.

වවුනියාව නගරයේ අයාලේ යන ගවයින් නිසා මාර්ග අනතුරු බහුලව සිදුවන බවට පොලීසිය හා
මහජනතාව වවුනියාව නගර සභාවට දිස්ගින් දිගටම පැමිණිලි කිරීමෙන් පසුව නගර සභා නිලධාරීන්

නගර සභා සේවකයින්ව යොදවා ගවයින් අල්ලා ගාල් කොට තිබේ.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.