ආඩිඅම්බලම සහ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ අතර මාර්ගයේ එක් මං තීරුවක් මෙම දිනවල වැසේ

කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළට පිවිසෙන ආඩිඅම්බලම සහ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ අතර මාර්ගයේ ජල නළ එළීම මේ දින වල සිදු කෙරේ.
එහෙයින් 07 වැනි සෙනසුරාදා සවස 6.00 සිට 08 වැනි ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා කාලය තුළ එක් මං තීරුවක් වසා තබන බැවින්, මිනුවන්ගොඩ, කිඹුලපිටිය දෙසින් නයි කන්ද ඔස්සේ ගුවන් තොටුපළ වෙත පිවිසෙන ගුවන් මගීන්ට සිදු විය හැකි අපහසුතා වලින් වැලකීම සදහා විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස ගුවන් තොටුපළ ඉහළ කළමනාකාරිත්වය යෝජනා කර සිටී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.