සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන ත්‍රෛසිකලයක් කිළිනොච්චියේ ශිෂ්‍යයෙකු නිර්මාණය කරයි (Photos)

පා පැදි හා යතුරු පැදි වල ඉවතලන කොටස් වල ආධාරයෙන් සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන ත්‍රෛසිකලයක් කිළිනොච්චියේ ශිෂ්‍යයෙකු විසින් නිර්මාණය කොට තිබේ.

වයස අවුරුදු දහතුනක් වූ මේ ශිෂ්‍යයා කිළිනොච්චිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ අටවන ශ්‍රේණියේ ඉගෙණුම ලබයි.

සුන්දරලිංගම් ප්‍රනවන් නැමති මේ ශිෂ්‍යයා කිළිනොච්චියේ ආනන්දපුරම් හි පදිංචි අයෙකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.