අගනුවර තරුණකවි සංවිධාණයෙහි 85වැනි සැමරුම් උළෙල(Photos)

අගනුවර තරුණ කවි සංවිධාණයෙහි 85වැනි සැමරුම් උළෙල අද දින කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙහිවල ඇස්.ද.ඇස් ජයසිංහ අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.