ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ කුරුණෑගල සහ මහව අතර ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක්

ඉන්දියානු ණය ආධාර වැඩසටහන යටතේ කුරුණෑගල සහ මහව අතර දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව මාර්ගයක් බවට පත් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.