පෙර පාසල් පාලිකාවන්ට වවුනියාවේදි වෘත්තීය පුහුණු වැඩමුළුවක්

වවුනියාව හා වැලිඔය ප්‍රදේශයන්හි පෙර පාසල් වල සේවය කරණ පෙරපාසල් පාලිකාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාදීමේ වැඩ මුලුවක් වවුනියාවේදී පැවැත්වුණි.

ජනක නන්ද කුමාර ජනසහන පදනම විසින් මෙම වැඩ මුලුව සංවිධානය කල අතර ඒ සදහා දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ දේශක දේශිකාවන් කීප දෙනෙකුම සහභාගී වූහ.

වැඩ මුලුව අවසානයේදී ඊට සහභාගී වූ පෙර පාසල් පාලිකාවන්ට සහතික පත් හා තිළිණ ප්‍රදානය කෙරුණු අතර මේ අවස්ථාවට එම පදනමේ නිර්මාතෘ දේශමාන්‍ය ජනක නන්දකුමාර මහතා ඇතුලු  තවත්කීප දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.