දෙමළ ජාතික සන්ධානය හරහා මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට පැතිර යන ආරංචි වැරදි සහගතයි – සුරෙන් රාගවන්

දෙමළ ජාතික සන්ධානය හරහා තමන් මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට පැතිර යන ආරංචි වැරදි සහගත බවත් තමන් එම පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කොට නොමැති බවත් උතුරු පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාගවන් මහතා පවසයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ තවත් දෙමළ පක්ෂ කීපයක්ම තමන්ට මෙවර මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වන ලෙස ඉල්ලිම් කල අතර තමන් එම පක්ෂ සමග වෙනත් කාරණා සදහා සාකච්ඡා වලට සහභාගී වූ නමුත් ඉන් අදහස් වන්නේ එම දේශපාලන පක්ෂ හරහා මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවක් නොවේ යැයි සුරේන් රාගවන් මහතා පවසයි.

ජනතාවට සේවය කිරීම සදහා තමන් තුල විශාල කැමැත්තක් ඇති බව සදහන් කරණ රාගවන් මහතා අලුතින් බිහිවන දෙමළ සන්ධාන වලින් ජනතාවට සේවය කිරීමක් සිදුවන්නේ යැයි විශ්වාස කිරීමට ඇති හැකියාව අඩු බවත් කියා සිටියි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.