යාපනයේ නිවසක සඟවා තිබි කඩු 02ක් සොයා ගැනේ

යාපනයේ තාවාඩි ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කල පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට එම නිවසේ තිබී විශාල ප්‍රමාණයේ කඩු දෙකක් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

යාපනය පොලීසියේ නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත නිවසේ ඉදිරිපස කොටසේ මෙම කඩු දෙක සගවා තිබියදී අත් අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිවසේ අයිතිකරු පොලීසිය විසින් ප්‍රශ්න කිරීම සදහා අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර යාපනය පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.