හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් තවත් මාස 06කින් දීර්ඝ කෙරේ

පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලිය හදිසි මිලදී ගැනිම් කටයුතු තවත් මාස 06කින් දීර්ඝ කිරිමට ‍සිදුව ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව එම යෝජනාව ඇතුළත් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අත්සන් තැබූ බවයි අමාත්‍යවරයා පවසයි.

පවතින නියගය හේතුවෙන් ජලාශවල ජල මට්ටම් පහත යාම නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට විස්සක් තරම් පහත යාම ඊට හේතුව බවයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ. මේ සදහා වැයවන මුදල රුපියල් බිලියන 21 ක්.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.