මාර්තු 20-27 නිවාඩුව සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති සවිස්තරාත්මක චක්‍රලේඛය

මාර්තු 20 , හෙට සිට 27 දක්වා කාලය රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශය සඳහාම නිවසේ සිටවැඩකරන සතියක් ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇති චකේලේඛය

Leave A Reply

Your email address will not be published.