සවස් කාලයේ වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යමඌව සහ වයඹ පළාත්වලත්ගාල්ල, මාතර සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත්ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.