කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලට පනවා තිබූ ඇදිරි නීතිය අඟහරුවාදා උදෑසන 6.00 තෙක් දීර්ඝ කෙරේ

කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලට සඳුදා පෙරවරු 6.00 තෙක්  පනවා තිබූ ඇදිරි නීතිය අඟහරුවාදා පෙරවරු 6.00 තෙක් දීර්ඝ කර තිබේ.

එදිනම ප.ව.2.00ට යලි ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වලට සඳුදා පෙරවරු 6.00න් ඇදිරි නීතිය අවසන් වන අතර නැවත පස්වරු 2.00ට යලි ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

සියලු දිස්ත්‍රික්ක වලට ඇදිරි නීතිය පැනවීම පිලිබඳ පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.