මහජනතාවට ඇතිවන සමාජීය ගැටලු  පිළිබඳ දැනුම්දීමට පොලිසියෙන් දුරකතන අංක 03 ක්

ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ මහජනතාවට ඇතිවන සමාජීය ගැටලු  පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානය විසින් දුරකතන අංක කිහිපයක් හදුන්වා දී තිබේ.

රෝගී තත්ත්වයන්, විදුලිය හා ජල සැපයුම බිඳ වැටීම් සහ ඖෂධ අවශ්‍යතාවයන් ඇතුළු සමාජ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ මෙම දුරකතන අංකවලට දැනුම්දිය හැකිබව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය පවසන්නේය.

ඒ අනුව 119 දුරකතන අංකයට හෝ 011 2 44 44 80 සහ 011 2 4444 81 යන දුරකතන අංකවලට ඒ පිළිබඳ දැනුම්දිය හැකි බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.