සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවා ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව කීරි සම්බා 1Kg මිල රුපියල් 125.00ක් ලෙසත්,

සුදු සහ රතු සම්බා, නාඩු සහල් රුපියල් 90.00ක් ලෙසත්,

කැකුළු සුදු, රතු රුපියල් 85.00 කට අලෙවි කල යුතු වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.