නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට අනුමැතිය

කොවිඩ්-19 සඳහා වන මාර්ගෝපදේශයන්වලට යටත්ව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක නිලධාරින්ට කොරෝනා ආසාදිතව නැති බවට පී.සී.ආර් පරීීක්ෂණ මගින් හඳුනා ගෙන ඇති බැවිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.