ඉන්දියාවට ජය

සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ ඉන්දියා කණ්ඩායම අතර ඊයේ පැවති තුන්වන 20යි 20 තරගය ජයගත් ඉන්දියාව සමස්ත තරගාවලිය ජයගත්තේ…