රාජ්‍ය සේවා සත් සාමාජික රග්බි ශූරයින්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් සුබපැතුම්

රාජ්‍ය සේවා සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව හිමි කරගැනීමට මෙවර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ රගර් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සමත් ව ඇති අතර,…