දිවංගත ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාගේ 25වැනි ගුණ සමරුව (Photos)

මහවැලි ව්‍යාපාරය හරහා ලක්වාසී ජනතාව වෙත සෙත සලසමින් ශ්‍රී ලංකාවට දැවැන්ත සංවර්ධනයක අරුණලු උදා කරමින් පක්ෂ විපක්ෂ…