තෛපොංගල් නිමිත්තෙන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සරුංගල් තරගාවලිය මෙවරත් යාපනයේදී…

තෛපොංගල් උළෙල නිමිත්තෙන් යාපනයේදී වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සරුංගල් තරගාවලිය හා ප්‍රදර්ශනය මෙවරද වැල්වෙට්ටිතුරෙයි…