මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප 15 000කින් වැඩි කරන්නැයි කැබිනට් යෝජනාවක්

සියලුම විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ඔස්සේ වැඩි කිරීමට අනුමැතිය…