මාර්තු 20-27 නිවාඩුව සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති සවිස්තරාත්මක චක්‍රලේඛය

මාර්තු 20 , හෙට සිට 27 දක්වා කාලය රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශය සඳහාම නිවසේ සිටවැඩකරන සතියක් ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට…

යාපනයට මිනී පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙනා ව්‍යාපාරිකයෙකුට ජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදය

කොරෝනා වෛරස් රෝගය නිසා උතුරේ ජනතාව දැඩි බියකින් පසු වෙද්දී අනුරාධපුරයේ සිට ව්‍යාපාරිකයෙකු යාපනයට මිනීපෙට්ටි විශාල…