ඩෙංගු නිසා වවුනියාවේ එක් පාසලක් පමණක් වසා තැබීම හාස්‍යට කරුණක්

ඩෙංගු උණ රෝගය පැතිර යාමේ අවදානමක් මත වවුනියාව රම්බකුලම බාලිකා විද්‍යාලය පමණක් වසා දැමීම හාස්‍යයට කරුණක් බව ලංකා…