වළලා තිබූ අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් හා යුද උපකරණ රැසක් හමුවෙයි

මුලතිව් පළාතේ ස්ථාන තුනක වළලා තිබූ අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් හා යුද උපකරණ රැසක් මුලතිව් පොලීසිය විසින්…

ෆ්ලෝරිඩා රසායනාගාරයට මුලින්ම යැවිය යුතු සාම්පල් ඇටසැකිළි තේරීම් කටයුතු අරඹයි

මන්නාරම සමූහ මිනී වළෙන් හමු වූ මිනිස් ඇටසැකිලි වලින් කාබන් පරීක්ෂාව සදහා ඇමරිකාවේ ෆ්ලෝරිඩා රසායනාගාරයට මුලින්ම…