යාපනයට මිනී පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙනා ව්‍යාපාරිකයෙකුට ජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදය

කොරෝනා වෛරස් රෝගය නිසා උතුරේ ජනතාව දැඩි බියකින් පසු වෙද්දී අනුරාධපුරයේ සිට ව්‍යාපාරිකයෙකු යාපනයට මිනීපෙට්ටි විශාල…

මන්නාරමේ එල්.ටී.ටී.ඊ.ය වළදැමු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොයා කල කැණිම් නවතී

එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානය සතු අවි ආයුධ හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයමින් මන්නාරමේ ආරක්ෂක අංශ විසින් වියාලඩිපන්නෙයි…