පුදුකුඩිඉරිප්පුවලින් හමුවූ අස්ථි මිනිස් අස්ථි කොටස් බවට තහවුරු වෙයි

මුලතිව් පුදුකුඩීඉරිප්පු සුගන්ධිපුරම් ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉඩමකින් හමු වූ අස්ථි කොටස් නියත වශයෙන්ම මිනිස් අස්ථි කොටස්…

යාපනයේ දී දූෂණය කොට ගෙළ මිරිකා ළිදකට දැමූ දැරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය…

යාපනයේ සුළිපුරම් ප්‍රදේශයේදී දූෂණය කොට ගෙළ මිරිකා ළිදකට දැමූ වයස අවුරුදු හයක දැරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු විභාගය…