මන්නාරම පෘතුගීසී බලකොටුවේ කැණීම් හා සංරක්ෂණ කටයුතු වසර 40කට පසු අරඹයි

මන්නාරම පෘතුගීසී බලකොටුවේ කැණීම් කටයුතු හා සංරක්ෂණ කටයුතු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වසර හතළිහකට පසුව ආරම්භ…