එල්.ටී.ටී.ඊ.ය වළදැමු අවි ආයුධ හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා මන්නාරම ප්‍රදේශයේ…

මන්නාරම වියාලඩිපන්නෙයි ප්‍රදේශයේ එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානය විසින් වල දමා ඇති අවි ආයුධ හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් ඇති බවට…

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ දිස්ත්‍රික්ක 22 ක් සදහා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට…

මෙවර මහ මැතිවරණය සදහා ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ දිස්ත්‍රික්ක 22 ක් සදහා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමින්…