ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඡන්දය නොදුන් දෙමළ ජනතාව මේ වන විට…

ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඡන්දය නොදුන් දෙමළ ජනතාව මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහිත් රජය කෙරෙහිත් විශාල…