කර්නල් රත්නප්‍රිය බන්ධු මහතා වන්නි දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැතිවරණයට

කිළිනොච්චිය සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කල කර්නල් රත්නප්‍රිය බන්ධු මහතා මෙවර පොදුජන…

දෙමළ ජාතික සන්ධානය හරහා මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට පැතිර යන ආරංචි වැරදි සහගතයි…

දෙමළ ජාතික සන්ධානය හරහා තමන් මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට පැතිර යන ආරංචි වැරදි සහගත බවත් තමන් එම පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට…

පෙර පාසල් පාලිකාවන්ට වවුනියාවේදි වෘත්තීය පුහුණු වැඩමුළුවක්

වවුනියාව හා වැලිඔය ප්‍රදේශයන්හි පෙර පාසල් වල සේවය කරණ පෙරපාසල් පාලිකාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාදීමේ වැඩ මුලුවක්…