සොහොයුරාගේ දියණියට අතවර කරන්න ගිය අයෙකුට දියණියගෙන් මිරිස් වතුර ප්‍රහාරයක්

තම සොහොයුරාගේ බාල වයස්  දියණියට අතවර කිරීමට තැත් කළ  අවස්ථාවේ එම දියණිය විසින් මිරිස් කුඩු මිශ‍්‍ර කළ නටන උණු වතුර…