මෙවර මැතිවරණයට බස් රථ යොදවා ඡන්දදායකයින් ප්‍රවාහනය කරන්නෑ – ඡන්දය ප්‍රකාශ…

යුද්ධය හේතුවෙන් අවතැන් වී සිටින ජනතාවට ඔවුන් රැදී සිටින ප්‍රදේශ වල සිට ඔවුන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි ක්‍රමයක්…

රටේ ජනාධිපති පමණක් නොව විපක්ෂයද පාලන බලය ගන්න උත්සහ කරන්නේ මැරබලයෙන් –…

ජනාධිපතිවරයා පමණක් නොව රටේ විපක්ෂයද පාලන බලය ලබා ගැනීමට උත්සහ කරන්නේ මැර බලය උපයෝගී කරගෙන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ…

පරාජයෙන් වෙනත් අය පාඩම් ඉගෙනගන්නවා – එජාප ය වැඩි වැඩියෙන් වැරදි කරනවා

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිරිස් පක්ෂ ලාංඡනයක් සදහා කුලල් ගා ගනු ලැබුවත් මිනිසුන් යම් පක්ෂයකට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරණු ලබන්නේ…