ඉංජිනේරු ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ “ක්‍රියාකාරකම් සහිත උද්‍යානය” ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ

කීර්තිමත් ඉංජිනේරු ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ මහතාගේ ජන්ම ශතසංවත්සරය නිමිත්තෙන් ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශන…

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න ගුවන්තොටට අලුත් අමුත්තෙක්

ඉතිහාසයේ පළමුවරට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා සියලුම වර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග හඳුනාගැනීමට රොබෝ යන්ත්‍ර 2ක් යොදා ගෙන තිබේ.…

ධීවර වරායන් හා කළපු ආශ්‍රිත ප්ලාස්ටික් බෝතල් හා පොලිතින් ඉවත් කිරීමට උතුරේ…

කළපු සහ ධීවර වරායන් ආශ්‍රිතව ඇති ප්ලාස්ටික් , පොලිතින් ඉවත් කිරීම සදහා නව යන්ත්‍රයක නිෂ්පාදනය කල ශ්‍රී ලාංකික…