මිලියන 29ක ප්‍රතිපාදන යටතේ ඉදි වු දුන්කලහේන නව පාලම ජනතා අයිතියට

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දුන්කලහේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ නෝනාවත්ත ඇල මාර්ගය හරහා මිලියන…