මහජනතාවට ඇතිවන සමාජීය ගැටලු  පිළිබඳ දැනුම්දීමට පොලිසියෙන් දුරකතන අංක 03 ක්

ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ මහජනතාවට ඇතිවන සමාජීය ගැටලු  පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානය විසින් දුරකතන…

කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලට පනවා තිබූ ඇදිරි නීතිය අඟහරුවාදා උදෑසන…

කොලඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලට සඳුදා පෙරවරු 6.00 තෙක්  පනවා තිබූ ඇදිරි නීතිය අඟහරුවාදා පෙරවරු 6.00 තෙක්…