විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ නව ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ජනපති සාකච්ඡා කරයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින ආයතනවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් අතර…