නිවසකට කඩා වැදුණු පිරිසක් කාන්තාවකට පහර දී දේපළ වලටද හානිකර පලායයි

වවුනියාව සෙට්ටිකුලම සින්නතම්පනේ ප්‍රදේශයේ නිවසකට අද(28) අලුයම කඩා වැදුණු පිරිසක් නිවසේ කාන්තාවකට පහරදී නිවසේ තිබූ…

රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් 300කට අධික පිරිසකට ස්ථාන මාරුවීම් – නිලධාරින්…

උතුරු පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සේවක සේවිකාවන් 300 කට ආසන්න පිරිසකට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි…