යාපනය නගර සභාවට නීති විරෝධි ලෙස නිලධාරීන් බඳවා ගෙන- යාපනය නගරාධිපති

යාපනය මහ නගර සභාව නිසි පාලනයකින් තොරවූ 2013 වසරේදී හා ඊට පෙර නගර සභාව සදහා අළුතින් නිලධාරීන් රැසක් බදවා ගෙන ඇත්තේ…

රට වෙනුවෙන් දිවි පිදු පොලිස් නිලධාරීන්ට ආශිර්වාද පතා පිරිත් දේශනයක්

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කොට රට වෙණුවෙන් දිවි පිදූ සියළුම පොලිස් නිලධාරීන්ට හා දැනට වවුනියාව ඕමන්ත ඇතුළු පොලිස්…