බලපත්‍රයක් නොමැතිව ජෙලග්නයිට් කරල් 51ක් ප්‍රවාහනය කළ දෙදෙනා රිමාන්ඩ්

කොළඹ සිට මන්නාරම දක්වා ජෙලග්නයිට් කරල් 51 ක්  බලපත්‍රයක් නොමැතිව ප්‍රවාහනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට…