යාපනයේ ක්‍රියාත්මක කඩු කල්ලි දෙකක ගැටුමකින් ”කැමී” කල්ලියේ නායකයා මරුට

යාපනයේ ක්‍රියාත්මක කඩු කල්ලි දෙකක ගැටුමකින් පලමු වරට එක් කණ්ඩායමක නායකයෙකු අද (4) සවස  මිය ගොස් තිබේ. මෙසේ…