සබරගමුව සමන් දේවාල පෙරහර මංගල්‍යය ජාතික උත්සවයක් බවට පත් කෙරේ

ඓතිහාසික සබරගමුව මහ සමන් දේවාලයේ ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය ජාතික උත්සවයක් බවට ප‍්‍රකාශ කිරීමේ මහෝත්සවය ජනාධිපති ගරු…