නාවික හමුදා කැස්බෑ සංරක්‍ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් කැස්බෑ පැටවුන් 16ක් සාගරයට මුදා හරියි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා කැස්බෑ සංරක්‍ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් කැස්බෑ පැටවුන් 16 ක් සාගරයට මුදා හරියි ශ්‍රී ලංකා නාවික…

වන්නි ප්‍රදේශයේ දිළිදු පවුල් සදහා නව නිවාස ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ තවත් නිවසක්

වන්නි ප්‍රදේශයේ දිළිදු පවුල් සදහා නව නිවාස ලබා දීමේ වැඩ සටහන යටතේ තවත් නිවසක් ඊයේ (14) තන්තිරිමලේ ප්‍රදේශයේ දිළිදු…

අබාධිත රණවිරුවන් දසදෙනෙකුට කෘතීම පාද පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩ සටහනක්

යුද්ධයේදී ආබාධිතයින් බවට පත් වූ රණවිරුවන් දස දෙනෙකුට කෘත්‍රිම පාද පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩ සටහනක් පසුගියදා 8 වවුනියාව…