සහජීවනය, සංහිඳියාව, එකමුතුකම ආගමික ශාස්තෘවරුන්ගේ ඉගැන්විම් මෙයයි(video)

පාස්කු ඉරු දින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාව හේතුවෙන් හානියට පත් වු කටුවපිටිය දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පසුගිය 03දා…