පැලුණු යටිපතුල් වලට ප්‍රතිකර්මය බේකින් සෝඩා ප්‍රතිකාරයයි

ලෝකයේ හැම කාන්තාවක්ම තම පැලුණු යටිපතුල් වලට කරන ස්වාභාවික ප්‍රතිකර්මය - බේකින් සෝඩා ප්‍රතිකාරය යටි පතුල් පැලීම…

හිසරදය නැති කරන…. මානසික පීඩනය අඩු කරන… විශ්මිත ශීර්ෂාලේපනයක් නිවසේදීම සාදාගන්න..…

අම්මේ මේ හිසරදය මොනවා ගෑවත් අඩුවෙන්නේ නෑනේ… දැන් බාහ් වර්ග කීයක් කියලා ගෑවද? මේ කථව ඔබටත් නිතරම කියවෙනවා ඇති.…