කොහොඹ සහ නෙල්ලි හෙයා ටොනික් – අත්හදා බලන්න ඔබත් පුදුම වේවි!!!!

දිනපතා පාවිච්චි කලොත් පුදුමාකාර ලෙස හිසකේ වර්ධනය වන, හිස්හොරි සඳහටම නැතිවෙන, දින 14කින් හිසකේ වර්ධනය වෙන්නට පටන්…

ඉන්දියානු නිළියන්ගේ කේෂකලාපය ඇයි එතරම් ලස්සන…. මෙන්න ඔබටත් එවැනිම…

ලස්සන දිලිසෙන බැබලෙන වරළසකට රහස් ප්‍රතිකර්මයක් මෙන්න.... බෙරි කෙසෙල් කේෂාලේපය ලස්සන බැබලෙන දිලිසෙන කේෂ…