පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් වැලකීම පිළිකා වැළඳීමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්තා අඩු කරයි

ප්ලාස්ටික් භාවිතය පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් සමීක්ෂණයක් කර තිබේ. ඔවුන් පවසන්නේ ප්ලාස්ටික් වල ඇති…