ඉලක්කන්ද වෙරළ තීරයෙන් හෙරෝයින් පාර්සල් 21ක්

සාම්පුර් පොලිස් වසමේ ඉලක්කන්ද වෙරළ තීරයේ තිබී හෙරෝයින් කිලෝ ග්‍රෑම් 5ක් ග්‍රෑම් 550 අඩංගු පාර්සල් 21ක් පොලිසිය විසින් සොයා ගෙන ඇත.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *