විද්‍යුත් ත්‍රිරෝද රථයක් නිෂ්පාදනය කරයි

ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව එක්ව සමුරායි ලෙස නම් කරන ලද විද්‍යුත් ත්‍රිරෝද රථයක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබුණේ එහි පළමු කාණ්ඩය 2020 වසර මැද භාගයේදී නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුුතු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *